Zaloguj się
Nie jesteś zalogowany:
Mam już konto
Wyszukiwanie zaawansowane »
Twój koszyk
0,00 zł
Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach i promocjach:
Kontrola w jednostkach pomocy społecznej

Kontrola w jednostkach pomocy społecznej

Kontrola zewnętrzna oraz kontrola zarządcza – wskazówki dla kierowników jednostek

  |  
Seria:
Rok: 2013
ISBN: 978-83-255-5754-6
Ilość stron: 286
Oprawa: Miękka
Format: B5
Cena brutto: 83,85
Cena katalogowa: 129,00 zł
Rabat: 35,00%
Dostępność: Dostępna

Książka przygotowana dla kierowników jednostek pomocy społecznej.

Publikacja to źródło fachowych informacji, z którego dowiedzą się Państwo:

  • jak uniknąć błędów, które najczęściej popełniano w JPS, a które stwierdziły RIO podczas kontroli?
  • jakie niedociągnięcia stwierdzono podczas kontroli wojewody i na co kontrolerzy zwracają szczególną uwagę?
  • jak  NIK oceniła wywiązywanie się JPS z realizacji swoich obowiązków?
  • jak sanepid przeprowadza nadzór zapobiegawczy i bieżący nad DPS-ami?
  • jakie obowiązki ciążą na JPS w związku z ochroną danych osobowych i jakie są zasady przeprowadzania kontroli przez GIODO?
  • kiedy PIP może wszcząć kontrolę i jaki jest przebieg postępowania?

Ponadto z publikacji dowiedzą się Państwo jak wprowadzić i nadzorować kontrolę zarządczą z uwzględnieniem wskazówek zawartych w standardach kontroli zarządczej oraz w wytycznych samooceny  kontroli finansowej.

W pierwszej części  publikacji opisano najważniejsze kontrole zewnętrzne,  które są przeprowadzane w jednostkach pomocy społecznej. Są to: kontrola wojewody, RIO, NIK, GIODO, PIP, kontrola gminy i powiatu oraz nadzór sanepidu. Do każdej kontroli dołączono informacje o najczęściej popełnianych nieprawidłowościach, które wykryły poszczególne organy kontrolne.  Pomoże to czytelnikom zweryfikować, czy w ich jednostce również nie dochodzi do podobnych lub takich samych nieprawidłowości. 

Drugą część publikacji poświęcono kontroli zarządczej. Pomimo, że kontrola zarządcza obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., to wciąż budzi wiele wątpliwości, szczególnie w przypadkach wdrożenia jej procedur, czy oceny ryzyka. W książce opisano jak kontrola zarządcza powinna być wdrożona i utrzymana z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej i procedur samooceny z kontroli finansowej.

Wszystkie dokumenty z publikacji  są zamieszczone – w wersji edytowalnej i gotowej do wydruku – na portalu www.ekspertbeck.pl

Notki biograficzne .................................................................................................................................. VII

Wykaz skrótów ........................................................................................................................................ IX

CZĘŚĆ 1. Kontrola i nadzór zewnętrzny.................................................................................................. 1

 1. Kontrola RIO .......................................................................................................................................... 3

1.1.  Uprawnienia kontrolne RIO w odniesieniu do jednostek pomocy społecznej ................................ 3

1.2.  Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej  .......................................................................... 6

1.3.  Struktura organizacyjna pomocy społecznej ................................................................................. 12

1.4.  Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki pomocy społecznej w zakresie

 gospodarki finansowej  ....................................................................................................................... 14

1.5.  Przedmiot kontroli RIO w jednostkach pomocy społecznej  ........................................................ 16

1.5.1..... Cel kontroli RIO  ........................................................................................................... 16

1.5.2..... Obszar czynności kontrolnych  ...................................................................................... 16

1.6.  Przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli gospodarki
finansowej prowadzonych przez RIO w samorządowych jednostkach organizacyjnych
 realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej  ................................................................... 19

1.6.1..... Nieprawidłowości w zakresie spraw organizacyjnych i unormowań
wewnętrznych ................................................................................................................ 19

1.6.2..... Nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości ............................... 22

1.6.3..... Nieprawidłowości w zakresie dochodów i wydatków jednostek pomocy
społecznej ....................................................................................................................... 26

1.6.4..... Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem  .............................................. 35

 2. Kontrola wojewody .............................................................................................................................. 37

2.1.  Kompetencje wojewody w zakresie kontroli jednostek pomocy społecznej ................................. 37

2.2.  Tryb i przebieg postępowania kontrolnego. Protokół kontroli ..................................................... 40

2.2.1..... Tryb przeprowadzania kontroli ...................................................................................... 40

2.2.2..... Protokół kontroli  ........................................................................................................... 41

2.3.  Zalecenia pokontrolne, sposób realizacji oraz konsekwencje ich
nieprzestrzegania .......................................................................................................................... 43

2.3.1..... Zalecenia pokontrolne .................................................................................................... 43

2.3.2..... Kary  .............................................................................................................................. 46

2.4.  Najczęściej popełniane błędy w jednostkach pomocy społecznej  ................................................ 47

2.4.1..... Ośrodki pomocy społecznej ........................................................................................... 47

2.4.2..... Powiatowe centra pomocy rodzinie ................................................................................ 53

2.4.3..... Domy pomocy społecznej .............................................................................................. 55

2.5.  Uwagi ogólne  .............................................................................................................................. 57

 3. Kontrola NIK  ....................................................................................................................................... 59

3.1.  Kryteria i zakres kontroli  ............................................................................................................. 59

3.2.  Realizacja pomocy społecznej  ..................................................................................................... 60

3.3.  Przeprowadzana przez NIK kontrola realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej  ................. 62

3.3.1..... Wprowadzenie  .............................................................................................................. 62

3.3.2..... Realizacja kontraktów socjalnych ................................................................................... 63

3.3.3..... Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie ............................................................................. 64

3.3.4..... Domy pomocy społecznej .............................................................................................. 66

3.3.5..... Domy dziecka ................................................................................................................ 69

3.3.6..... Alimenty ........................................................................................................................ 71

3.3.7..... Pomoc niepełnosprawnym ............................................................................................. 73

 4. Nadzór sanepidu  .................................................................................................................................. 77

4.1.  Zadania sanepidu .......................................................................................................................... 77

4.2.  Wymagania sanitarne i techniczne dla domów pomocy społecznej  ............................................. 78

4.3.  Wymagania dotyczące higieny pracy pracowników domów pomocy społecznej ......................... 86

4.4.  Wyniki kontroli  ........................................................................................................................... 90

4.4.1..... Wyniki kontroli w DPS i w środowiskowych domach samopomocy ............................ 90

4.4.2..... Nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi ....................................................... 92

4.4.3..... Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia ....................................................... 93

4.4.4..... Podsumowanie oceny DPS (woj. mazowieckie) ............................................................ 93

 5. Kontrola GIODO  ................................................................................................................................. 95

5.1.  Wprowadzenie ............................................................................................................................. 95

5.2.  Obowiązki administratora danych  ............................................................................................... 96

5.3.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ................................................................................ 97

5.4.  Zasady przeprowadzania kontroli  ................................................................................................ 97

5.4.1..... Uprawnienia GIODO i obowiązki kierownika jednostki  .............................................. 97

5.4.2..... Protokół pokontrolny ..................................................................................................... 98

5.4.3..... Przepisy karne .............................................................................................................. 100

5.4.4..... Zakres kontroli ............................................................................................................. 100

5.5.  Rejestracja i aktualizacja zarejestrowanych zbiorów danych ...................................................... 103

5.5.1..... Zgłoszenie zbiorów danych .......................................................................................... 103

5.5.2..... Aktualizacja zarejestrowanych zbiorów danych  .......................................................... 104

5.5.3..... Odmowa rejestracji zbioru danych ............................................................................... 105

5.6.  Odpowiedzi na pytania  .............................................................................................................. 105

 6. Kontrola PIP ....................................................................................................................................... 109

6.1.  Wprowadzenie, zadania PIP ....................................................................................................... 109

6.2.  Wszczęcie postępowania kontrolnego ........................................................................................ 110

6.2.1..... Skargi pracowników  ................................................................................................... 110

6.3.  Przebieg postępowania kontrolnego  .......................................................................................... 113

6.3.1..... Czynności kontrolne  ................................................................................................... 114

6.3.2..... Udział pracowników w postępowaniu kontrolnym  ..................................................... 116

6.4.  Zakończenie postępowania kontrolnego  .................................................................................... 116

6.4.1..... Protokół kontroli  ......................................................................................................... 116

6.4.2..... Działania pokontrolne  ................................................................................................. 117

6.4.3..... Przykłady  .................................................................................................................... 118

6.4.4..... Niezastosowanie się do decyzji i wystąpień ................................................................. 119

6.5.  Skarga na inspektora Państwowej Inspekcji Pracy .................................................................... 120

6.5.1..... Wzór skargi na działania inspektora pracy ................................................................... 121

CZĘŚĆ 2. Kontrola zarządcza............................................................................................................... 123

 1. Kontrola zarządcza .............................................................................................................................. 125

1.1.  Wprowadzenie. Cechy prawidłowo przeprowadzonej kontroli .................................................. 125

1.2.  Dwa poziomy kontroli zarządczej .............................................................................................. 127

1.3.  Standardy kontroli zarządczej  .................................................................................................... 128

1.4.  Standard A: Środowisko wewnętrzne ........................................................................................ 130

1.4.1..... Wprowadzenie ............................................................................................................. 130

1.4.2..... Przestrzeganie wartości etycznych. Ankieta samooceny, kodeks etyki  ....................... 131

1.4.3..... Kompetencje zawodowe ............................................................................................... 137

1.4.4..... Struktura organizacyjna  ............................................................................................... 148

1.4.5..... Delegowanie uprawnień  .............................................................................................. 149

1.5.  Standard B: Cele i zarządzanie ryzykiem  ................................................................................... 158

1.5.1..... Wprowadzenie  ............................................................................................................ 158

1.5.2..... Misja ............................................................................................................................ 159

1.5.3..... Określanie celów i zadań  ............................................................................................. 160

1.5.4..... Identyfikacja ryzyka  .................................................................................................... 166

1.5.5..... Analiza i reakcja na ryzyko  ......................................................................................... 171

1.6.  Standard C: Mechanizmy kontroli .............................................................................................. 181

1.6.1..... Wprowadzenie  ............................................................................................................ 181

1.6.2..... Dokumentowanie systemów kontroli  .......................................................................... 182

1.6.3..... Nadzór  ........................................................................................................................ 183

1.7.  Standard D: Informacja i komunikacja ....................................................................................... 193

1.7.1..... Wprowadzenie  ............................................................................................................ 193

1.7.2..... Bieżąca informacja  ...................................................................................................... 193

1.7.3..... Komunikacja wewnętrzna  ........................................................................................... 193

1.7.4..... Komunikacja zewnętrzna  ............................................................................................. 194

1.8.  Standard E: Monitorowanie i ocena ........................................................................................... 195

1.8.1..... Wprowadzenie. Samoocena kontroli zarządczej  .......................................................... 195

1.8.2..... Przykłady ankiet ........................................................................................................... 199

1.8.3..... Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  ................................................................... 203

1.9.  Odpowiedzialność dyrektora jednostki za system kontroli zarządczej ........................................ 206

1.10. Regulamin kontroli zarządczej  .................................................................................................. 210

 2. Kontrola zarządcza w obszarze sprawowanym przez głównego księgowego ..................................... 215

2.1.  Rola głównego księgowego w sprawowaniu kontroli zarządczej .............................................. 215

2.2.  Dokumenty wytwarzane przez głównego księgowego w ramach kontroli
zarządczej ................................................................................................................................... 216

2.2.1..... Polityka rachunkowości ............................................................................................... 216

2.2.2..... Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów ..................................................................... 217

2.2.3..... Instrukcja kasowa ........................................................................................................ 224

2.2.4..... Instrukcja ewidencji i gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
Druki ścisłego zarachowania  ....................................................................................... 229

2.2.5..... Instrukcja inwentaryzacyjna ......................................................................................... 235

2.2.6..... Podsumowanie  ............................................................................................................ 244

CZĘŚĆ 3. Kontrola, nadzór i monitoring związany z ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej............................................................................................................... 247

 1. Kontrola, nadzór i monitoring zadań jednostek samorządu terytorialnego .......................................... 249

1.1.  Zdefiniowanie kontroli, nadzoru i monitoringu .......................................................................... 249

1.2.  Zadania własne i zlecone oraz kontrola i nadzór na działalnością samorządu terytorialnego 251

1.2.1..... Zadania własne i zlecone  ............................................................................................. 251

1.2.2..... Nadzór i kontrola zewnętrzna  ...................................................................................... 257

1.2.3..... Samokontrola – kontrola wewnątrz jednostki  ............................................................. 261

 2. Nadzór samorządu gminnego i powiatowego nad realizacją niektórych zadań ................................... 265

2.1.  Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – dobór, nadzór i kontrola
realizacji zadań ........................................................................................................................... 265

2.2.  Organizacja i nadzór nad rodzinną pieczą zastępczą  .................................................................. 268

2.3.  Nadzór nad prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych ......................................... 270

Michał Łyszczarz – współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa samorządu terytorialnego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zajmuje się badaniem zgodności z prawem aktów organów jednostek samorządu terytorialnego.