Zaloguj się
Nie jesteś zalogowany:
Mam już konto
Wyszukiwanie zaawansowane »
Twój koszyk
0,00 zł
Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach i promocjach:
Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej

Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

  |  
Rok: 2012
ISBN: 978-83-255-4272-6
Ilość stron: 458
Oprawa: Miękka
Format: B5
Cena brutto: 160,65
Cena katalogowa: 189,00 zł
Rabat: 15,00%
Dostępność: Dostępna
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14.6.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która obowiązuje od 30.6.2012 r. Książka wskazuje jak w praktyce dokonać przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub dostosować inne formy działalności leczniczej do nowej rzeczywistości.

Wyjaśnia pojęcia stosowane w ustawie o działalności leczniczej, uwzględniając nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych. Wskazuje i omawia nowe formy działalności leczniczej, a co najważniejsze – podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób dokonać przekształceń, jakimi narzędziami zarządczymi posługiwać się, aby dobrze zaplanować i przeprowadzić zmiany, jak rozpoznać otoczenie i określić możliwą do spełnienia w nim rolę świadczeniodawców.
Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań, przede wszystkim najbardziej zadłużonych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i wskazuje zarówno możliwości i korzyści, jak i niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazuje różne, możliwe do prowadzenia formy działalności, poddając analizie korzyści i niebezpieczeństwa udzielania świadczeń różnego rodzaju.

Poruszony jest także temat strategii spółki prowadzącej działalność leczniczą, omówiono zasady rachunkowości w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, a także praktyczne aspekty prowadzenia działalności, w tym dotyczące spraw pracowniczych, perspektyw informatyzacji, zagadnienia benchmarkingu, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pod kątem wymogów płatnika oraz podstawy nowoczesnego marketingu usług zdrowotnych. Omówiono również model fuzji różnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jako jednej z metod poprawy ich funkcjonowania.

Spis treści
Notki biograficzne ...................................................................................................................................................... IX
Wykaz skrótów ............................................................................................................................................................. XI
Wprowadzenie ............................................................................................................................................................. XV
Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych ................................................. 1
1.1. Działalność lecznicza .................................................................................................................. 1
1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i podmiotu wykonującego działalność leczniczą ..................................................................................................... 1
1.1.2. Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza .......................................... 5
1.1.3. Rejestracja działalności leczniczej .............................................................................. 6
1.1.4. Działalność inna niż lecznicza w podmiotach wykonujących działalność leczniczą ...................................................................................................... 8
1.2. Publiczne podmioty lecznicze .................................................................................................. 9
1.2.1. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami ............................................... 9
1.2.2. Osobowość prawna SPZOZ-u ...................................................................................... 11
1.2.3. Nazwa (firma) SPZOZ-u .................................................................................................. 13
1.2.4. SPZOZ jako forma recesywna ..................................................................................... 13
1.2.5. Publiczny podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej ............................... 14
1.3. Niepubliczne podmioty wykonujące działalność leczniczą .......................................... 16
1.3.1. Niepubliczne podmioty lecznicze ............................................................................. 16
1.3.2. Praktyki zawodowe .......................................................................................................... 16
1.3.3. Nazwa (firma) NZOZ-u .................................................................................................... 17
1.4. Nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą .................................. 19
1.4.1. Kontrola i nadzór podmiotu prowadzącego rejestr działalności leczniczej ............................................................................................................................ 19
1.4.2. Kontrola ministra .............................................................................................................. 20
1.4.3. Nadzór i kontrola podmiotu tworzącego nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ....................................................................................... 21
1.5. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą ................................................................................................................. 22
1.5.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dotacji ........................................................ 22
1.5.2. Zasady przekazywania i rozliczania środków ........................................................ 25
1.5.3. Praktyczne konsekwencje systemu przekazywania środków do podmiotów leczniczych ................................................................................................ 27
Rozdział 2. Nowe formy działalności podmiotów po 1.7.2011 r. ........................................................ 29
Rozdział 3. Konieczność zmian w świetle dotychczasowych uwarunkowań rynku
świadczeń opieki zdrowotnej ....................................................................................................... 41
3.1. Reforma opieki zdrowotnej po 1999 r. ................................................................................. 41
3.1.1. Stan systemu opieki zdrowotnej w okresie transformacji ustrojowej. Dojrzewanie do reform .................................................................................................. 41
IV
3.1.2. Kierunek reform ochrony zdrowia. Początek realizacji idei powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – kasy chorych ......................... 42
3.1.3. Powszechne ubezpieczenie w NFZ ............................................................................ 45
3.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych ...... 46
3.2. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej ............................................................................... 49
3.2.1. Założenia ustawy .............................................................................................................. 49
3.2.2. Zarys organizacji ZOZ-ów, finansowania i udzielania świadczeń zdrowotnych ..................................................................................................................... 50
3.2.2. Podsumowanie ................................................................................................................. 54
3.3. Zadłużenie SPZOZ-u i jego następstwa ................................................................................ 55
3.3.1. Przyczyny zadłużenia SPZOZ-u .................................................................................... 55
3.3.2. Skala zadłużenia SPZOZ-u ............................................................................................. 64
3.3.3. Restrukturyzacja zobowiązań ...................................................................................... 67
3.3.4. Zobowiązania SPZOZ-u w ustawie o działalności leczniczej ............................ 68
3.3.5. Podsumowanie ................................................................................................................. 70
3.4. Praktyczne aspekty związane z koniecznością obsługi zadłużenia przekształconego SPZOZ-u przez samorząd ...................................................................... 71
3.4.1. Prawne ograniczenia związane z zaciąganiem długu – z jakiego instrumentu dłużnego mają korzystać samorządy w procesie restrukturyzacji długu szpitala .................................................................................... 77
Rozdział 4. Narzędzia restrukturyzacji zobowiązań SPZOZ-u (w tym obrót długami
SPZOZ-u) ................................................................................................................................................ 81
4.1. Restrukturyzacja poprzez prywatyzację ............................................................................... 83
4.2. Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych ............................................................. 83
4.3. Restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych ........................................................ 84
Rozdział 5. Czynności niezbędne do zrealizowania w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Obowiązki kierownika i właściciela ..................................... 89
5.1. Dostosowanie SPZOZ-u do nowych przepisów ................................................................. 89
5.1.1. Przepisy dotyczące SPZOZ-u ........................................................................................ 90
5.1.2. Najważniejsze zmiany prawne dotyczące SPZOZ-u ............................................. 91
5.1.3. Zasady dostosowania SPZOZ-u do nowych przepisów ...................................... 95
5.2. NZOZ-y .............................................................................................................................................. 97
5.3. Praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnych – dostosowanie do nowych przepisów ....................................................................................................................................... 98
5.3.1. Przepisy dotyczące praktyk .......................................................................................... 98
5.3.2. Najważniejsze zmiany dotyczące praktyk zawodowych w nowych przepisach .......................................................................................................................... 99
5.3.3. Zasady dostosowania praktyk zawodowych do zmienionych przepisów . 103
Rozdział 6. Rachunkowość w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa
handlowego ......................................................................................................................................... 105
6.1. Rachunkowość jako źródło informacji ekonomiczno-finansowych o działalności podmiotów leczniczych ................................................................................ 105
6.2. Normy prawne funkcjonowania rachunkowości w podmiotach leczniczych ....... 111
6.3. Zasady przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową ................................................... 115
6.4. Organizacja procesu przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową ........................ 120
6.5. Rola SPZOZ-u w procesie przekształcania w spółkę kapitałową .................................. 121
6.6. Procedury przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową realizowane przez organ tworzący ............................................................................................................................ 128
6.7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w SPZOZ-ie i sporządzenie bilansu zamknięcia .................................................................................................................................... 131
Spis treści
V
Spis treści
6.8. Organizacja rachunkowości w spółce kapitałowej – nowym podmiocie
leczniczym ..................................................................................................................................... 134
Rozdział 7. Strategia spółki prowadzącej działalność leczniczą ......................................................... 141
7.1. Spółka prowadząca działalność leczniczą ............................................................................ 141
7.2. Strategia a ustawa o działalności leczniczej ........................................................................ 142
7.3. Dostosowanie do wymagań formalnych – program dostosowawczy –
uwarunkowania prawne, finansowe i rynkowe ................................................................ 143
7.3.1. Podstawy prawne ............................................................................................................. 143
7.3.2. Potencjalne skutki dla podmiotów wykonujących działalność
leczniczą i organów tworzących ................................................................................ 145
7.4. Analiza potrzeb zdrowotnych na rynku usług zdrowotnych ........................................ 146
7.5. Pozycja konkurencyjnej na rynku świadczeń opieki zdrowotnej
w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń ...................................................... 148
7.6. Ocena ekonomiczna funkcjonowania poszczególnych komórek
organizacyjnych ........................................................................................................................... 149
7.7. Przydatność systemu rozliczeń według jednorodnych grup pacjentów do
oceny dostosowania struktury organizacyjnej do rynku .............................................. 152
7.8. Działania poprzedzające przekształcenie SPZOZ-u w spółkę kapitałową ................ 155
7.9. Decyzje inwestycyjne w SPZOZ-ie i w spółce prowadzącej działalność
leczniczą .......................................................................................................................................... 156
7.10. Potencjalne obszary outsourcingu działalności w podmiocie leczniczym ............ 159
7.11. Działalność lecznicza a forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego .... 161
Rozdział 8. Fuzja ZOZ-ów – szczególny sposób budowania przewagi konkurencyjnej ........... 163
8.1. Zagadnienia wstępne .................................................................................................................. 163
8.2. Specyfika rynku usług medycznych ....................................................................................... 164
8.3. Fuzja ZOZ-ów – aspekty prawne i rynkowe ......................................................................... 166
8.4. Czynniki warunkujące pozycję konkurencyjną .................................................................. 168
8.5. Podstawowe analizy i narzędzia mające zastosowanie w procesie
decyzyjnym w przypadku fuzji ............................................................................................... 170
8.6. Organizacja procesu połączenia .............................................................................................. 186
8.7. Przykładowa symulacja korzyści wynikających z fuzji .................................................... 189
Rozdział 9. Majątek SPZOZ-u w procesie przekształcenia w spółkę prawa handlowego ........ 197
Rozdział 10. Kapitał niepubliczny w procesie przekształceń SPZOZ-u ............................................ 205
Rozdział 11. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą ........................................... 213
11.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 213
11.2. Organy prowadzące rejestr .................................................................................................. 214
11.3. Opłata za wpis do rejestru .................................................................................................... 215
11.4. Dane wpisywane do rejestru ............................................................................................... 216
11.5. Odmowa wpisu do rejestru lub wykreślenie z rejestru ............................................. 217
11.6. Obowiązek aktualizowania danych w rejestrze w razie ich zmiany ...................... 219
11.7. Zgłoszenie rejestrowi faktu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia ............... 220
Rozdział 12. Sytuacja pracowników w podmiotach prowadzących działalność leczniczą .... 221
12.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 221
12.2. Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych .......................................................... 222
12.3. Czas pracy pracowników podmiotu leczniczego ........................................................ 222
12.3.1. Likwidacja skróconego czasu pracy niektórych grup pracowników ...... 222
12.3.2. Podstawowy czas pracy pracowników podmiotu leczniczego ................ 224
12.3.3. Czas pracy pracowników niewidomych ............................................................ 224
12.4. Zasady zatrudnienia dyrektorów (kierowników) w podmiotach leczniczych ... 225
VI
 Spis treści
12.5. Zasady zatrudnienia nauczycieli akademickich .......................................................... 226
12.6. Zatrudnienie pracowników instytutów badawczych ................................................. 227
12.7. Równoważny system czasu pracy ..................................................................................... 227
12.8. Dyżur medyczny ...................................................................................................................... 228
12.8.1. Pojęcie dyżuru medycznego ................................................................................ 228
12.8.2. Dyżur medyczny a czas pracy ............................................................................... 229
12.8.3. Dyżur medyczny a godziny nadliczbowe ......................................................... 229
12.8.4. Dyżur pod telefonem ............................................................................................... 230
12.9. Klauzula opt-out ....................................................................................................................... 231
12.10. Prawo do nieprzerwanego odpoczynku ...................................................................... 232
12.11. Dodatek za pracę zmianową ............................................................................................. 233
Rozdział 13. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej ................................................... 235
13.1. Ogólne uwagi dotyczące dokumentacji medycznej .................................................. 235
13.1.1. Podstawowe dane zawarte w dokumentacji medycznej ........................... 235
13.1.2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej ......................................... 236
13.1.3. Sposób udostępniania dokumentacji medycznej i pobierane za to
opłaty ............................................................................................................................. 238
13.1.4. Okresy przechowywania dokumentacji medycznej ..................................... 239
13.2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w różnych podmiotach ........................... 240
13.3. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej ................................ 244
13.3.1. Historia choroby i karta noworodka ................................................................... 248
13.3.2. Pozostała dokumentacja prowadzona najczęściej w szpitalu .................. 251
13.3.3. Historia zdrowia i choroby prowadzona w ZOZ-ie udzielającym
świadczeń w warunkach ambulatoryjnych .................................................... 252
13.3.4. Pozostała dokumentacja prowadzona w ZOZ-ie udzielającym
świadczeń w warunkach ambulatoryjnych .................................................... 253
13.3.5. Dokumentacja prowadzona przez lekarza w ramach praktyki
lekarskiej ..................................................................................................................... 255
13.3.6. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę i położną
w ramach praktyki pielęgniarki lub położnej ................................................ 255
13.3.7. Dokumentacja prowadzona w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych uczniom ........................................................................................... 256
13.4. Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania dokumentacji
w postaci dokumentu papierowego ................................................................................ 256
13.5. Podsumowanie ........................................................................................................................ 257
Rozdział 14. Systemy informatyczne w opiece zdrowotnej ................................................................... 259
14.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 259
14.2. Zalety stosowania systemów informatycznych w ochronie zdrowia ................... 259
14.3. Czym jest system informatyczny i dlaczego nie należy go mylić
z systemem informacyjnym ............................................................................................... 260
14.4. Przygotowanie systemu informacyjnego przed wdrożeniem systemu
informatycznego .................................................................................................................... 262
14.5. Cechy dobrego systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego ............... 264
14.6. Typy systemów informatycznych ...................................................................................... 266
14.6.1. Szpitalny system informacyjny ............................................................................. 267
14.6.2. Systemy obsługi diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) .................................... 267
14.6.3. Usługi on-line .............................................................................................................. 267
14.6.4. Elektroniczny Rekord Medyczny i Elektroniczny Rekord Pacjenta .......... 269
14.6.5. System nadzoru właścicielskiego ........................................................................ 269
14.7. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia ..................................................... 270
VII
Spis treści
Rozdział 15. System refundacji cen leków ...................................................................................................... 275
15.1. Podstawy prawne zmian ....................................................................................................... 275
15.2. Dostępność refundacyjna .................................................................................................... 276
15.3. Ustalanie poziomów odpłatności ...................................................................................... 277
15.4. Apteki .......................................................................................................................................... 277
15.5. Osoby uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane ......................... 279
15.6. Wystawianie recept ................................................................................................................ 280
15.7. Prowadzenie dokumentacji medycznej a ordynacja leków ..................................... 284
Rozdział 16. Zasady zatrudniania dyrektorów szpitali – konkursy na stanowisko
dyrektorów ........................................................................................................................................ 287
16.1. Status kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą ............ 287
16.2. Konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego ..................................... 290
Rozdział 17. Praktyki zawodowe w świetle ustawy o działalności leczniczej .............................. 295
17.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 295
17.2. Rodzaje praktyk ....................................................................................................................... 296
17.2.1. Indywidualna praktyka lekarska .......................................................................... 297
17.2.2. Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania ........... 297
17.3. Procedura rejestracji praktyki ............................................................................................. 300
17.4. Opłata za rejestrację praktyki .............................................................................................. 302
17.5. Zakaz reklamy .......................................................................................................................... 302
17.6. Regulamin organizacyjny ..................................................................................................... 303
17.7. Ubezpieczenie OC praktyki zawodowej .......................................................................... 304
17.8. Przyczyny wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru .............................................. 306
Rozdział 18. Benchmarking – metoda oceny efektywności działalności szpitala ....................... 309
18.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 309
18.2. Podmioty dokonujące oceny szpitala .............................................................................. 310
18.3. Ocena efektywności pracy szpitala przez płatnika ..................................................... 312
18.3.1. Kontraktowanie świadczeń a ocena świadczeniodawców ............................. 313
18.3.2. Rozliczanie umów .......................................................................................................... 314
18.4. Samoocena efektywności pracy szpitala ........................................................................ 316
18.5. Budżetowanie wewnętrzne – rozwój związany z systemem jednorodnych
grup pacjentów ........................................................................................................................ 319
18.6. Benchmarking szpitali ............................................................................................................ 333
Rozdział 19. Zakłady opiekuńczo-lecznicze jako niezbędne uzupełnienie rynku świadczeń
szpitalnych .......................................................................................................................................... 335
19.1. Opis obecnej struktury rynku świadczeń ....................................................................... 335
19.2. Czas hospitalizacji – marker efektywności działalności oddziału szpitalnego .. 338
19.3. Efektywność rozwiązywania problemów zdrowotnych ............................................ 339
19.4. Opieka długoterminowa – produkty NFZ ...................................................................... 341
19.5. Zakład opiekuńczo-leczniczy – analiza rentowności produktu .............................. 342
19.6. Analiza rynku na przykładzie województwa lubelskiego ......................................... 347
19.7. Rola zakładu opiekuńczo-leczniczego w procesie restrukturyzacji szpitala ...... 351
19.8. Rozwój zakładów opiekuńczo-leczniczych .................................................................... 353
Rozdział 20. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – pomiar i analiza jakości .................... 355
20.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 355
20.2. Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością ........................................................ 358
20.3. Analiza jakości – przykład .................................................................................................... 362
VIII
Spis treści
Rozdział 21. Poprawa efektywności gospodarowania lekiem w szpitalu publicznym ............. 383
21.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 383
21.2. Obszary zarządzania kosztami leków w szpitalu ......................................................... 386
21.3. Receptariusz szpitalny ........................................................................................................... 388
21.4. Standardowe procedury operacyjne ............................................................................... 390
21.5. Komitet terapeutyczny .......................................................................................................... 391
21.6. Inspektor ds. gospodarki lekiem ........................................................................................ 392
21.7. Gospodarka lekiem w oddziale szpitalnym ................................................................... 394
21.8. Zakupy leków ............................................................................................................................ 395
21.9. Leki w szpitalu a leki w aptekach otwartych ................................................................. 396
21.10. Benchmarking kosztów leków .......................................................................................... 403
21.11. Import równoległy ............................................................................................................... 408
21.12. Kształcenie personelu szpitalnego ................................................................................. 408
Rozdział 22. Marketing w medycynie .............................................................................................................. 411
22.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 411
22.2. Pojęcie i cele marketingu ..................................................................................................... 413
22.3. Rodzaje marketingu ............................................................................................................... 415
Rozdział 23. Perspektywy i ograniczenia marketingu w medycynie ................................................ 425
23.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................................ 425
23.2. Ograniczenia stosowania marketingu ............................................................................ 426
23.3. Zastosowanie marketingu w opiece zdrowotnej ........................................................ 427
23.4. Budowanie programu marketingowego ZOZ-u .......................................................... 433
23.5. Kolejne etapy realizacji programu marketingowego ................................................. 434

Wykaz autorów

 

Marzena Kowalczyk – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie

pracuje w Oddziale Przekształceń Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu

Marszałkowskiego w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu zarządzania jakością. Posiada

doświadczenie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa, rehabilitacji, zarządzania jakością

i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach medycznych.

 

Michał Kozik – radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zawód wykonuje w Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Prasałek

w Katowicach. Od wielu lat specjalizuje się w obsłudze prawnej jednostek służby zdrowia,

w tym szpitali i przychodni oraz praktyk zawodowych, a także jednostek samorządu

zawodowego lekarzy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów

publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla lekarzy stażystów

oraz wykłady dla specjalistycznych towarzystw naukowych i ratowników medycznych.

 

Grzegorz Moroz – lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista

II stopnia z medycyny ogólnej i II stopnia z organizacji ochrony zdrowia. Ukończył

szkolenie – Kadry Menedżerskie dla Ochrony Zdrowia w Polsce oraz inne szkolenia

z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Pracę zawodową rozpoczął w ośrodku zdrowia

pod Lublinem, następnie pracował w Dziale Pomocy Doraźnej SPZOZ-u. Od 1999 r.

pracownik Kasy Chorych. Obecnie zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ na stanowisku

głównego specjalisty. Wykładowca z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi

i zdrowia publicznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autor wielu artykułów i opracowań dla zarządzających w opiece zdrowotnej.

 

Marcin Najda – magister inżynier informatyki, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki

Wrocławskiej. Pracownik administracji publicznej w Departamencie Zdrowia

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zajmuje się systemami komputerowymi w ochronie zdrowia oraz wspomaganiem procesów

zarządczych w podmiotach leczniczych przy pomocy analizy benchmarkingowej.

 

Tomasz Nowosad – prawnik, zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, od 8 lat w Departamencie Zdrowia. Zajmuje się m.in. problematyką dotyczącą zatrudniania dyrektorów SPZOZ-ów, wynagrodzeń, nagród, konkursów i innych kwestii związanych z ich statusem.

 

Zbigniew Orzeł – lekarz medycyny, MBA. Dyrektor szpitali publicznych, obecnie Dyrektor

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

W czasie powstawania systemu JPG – pracownik NFZ, członek zespołu akceptacyjnego

ds. wdrożenia systemu rozliczeń świadczeń szpitalnych wg jednorodnych grup

pacjentów, odpowiedzialny za wdrożenie JPG na terenie województwa lubelskiego.

 

Sebastian Słoboda – absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im.

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia menadżerskie o kierunku – zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym w Wyższej

Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 2003 r. urzędnik samorządowy. Obecnie

inspektor ds. Analiz w Oddziale Przekształceń Departamentu Zdrowia i Polityki

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Praktyk

z zakresu organizacji i funkcjonowania regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Karol Tarkowski – magister Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, absolwent Uniwersytetu

im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii

i Innowacji w Lublinie. Prezes Zarządu Księgarni Uniwersyteckiej sp. z o.o. w Lublinie.

Kierownik Funduszu Pożyczkowego Fundacji OIC Poland. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw. Autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (restrukturyzacji, studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej)

oraz kilkunastu artykułów dotyczących tematyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw.

 

Marcin Wielgolaski – prawnik, absolwent radcowski OIRP w Lublinie, posiadacz CambridgeDiploma in EEU. Specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej Departamentu

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Od 2008 r. członek

doraźnych samorządowych komisji ds. wyboru i oceny wdrażanych na terenie województwa

lubelskiego programów zdrowotnych.

 

Dariusz Woźniak – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Skarbnik Powiatu Świeckiego. Przewodniczący Zespołu Skarbników przy Konwencie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Autor licznych artykułów na temat finansów

publicznych. Jako Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ-u w Świeciu skutecznie

uczestniczył w udanej restrukturyzacji zadłużenia szpitala i w powołaniu spółki. Aktywny

uczestnik zespołu ds. finansów publicznych przy Związku Powiatów Polskich.

Podobne produkty

Cena w księgarni: 29,76 zł
Cena katalogowa: 35,01 zł