Zaloguj się
Nie jesteś zalogowany:
Mam już konto
Wyszukiwanie zaawansowane »
Twój koszyk
0,00 zł
Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach i promocjach:
Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

  |  
Rok: 2013
Ilość stron: 362
Oprawa: Miękka
Format: B5
Cena brutto: 138,58
Cena katalogowa: 149,01 zł
Rabat: 7,00%
Dostępność: Dostępna

W 2013 r. weszły w życie niektóre zmiany dotyczące podatku od towarów i usług (VAT). Za co i ile instytucje kultury muszą zapłacić podatku VAT? Jakie inne należności należą się fiskusowi według obowiązujących przepisów?

Aby ułatwić Państwu podjęcie odpowiednich działań Wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Ewy Ostapowicz przygotowało książkę "Podatki i rachunkowość w instytucjach kultury".

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo m.in. o:

 • najnowszych zmianach w przepisach dotyczących np. kasowej metody rozliczeń w VAT przez małego podatnika, tzw. „ulgi za złe długi”, oraz zwrotu różnicy podatku, a także zasad wystawiania faktur (omówiono też zmiany, które wejdą w życie w 2014 r.),
 • zasadach rachunkowości instytucji kultury po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • tym jak uniknąć błędów przy ustalaniu wewnętrznych procedur (np. regulaminu organizacyjnego, sposobów kontroli gospodarowania mieniem),
 • zamówieniach publicznych z uwzględnieniem warunków specyficznych dla instytucji kultury.

W książce tej znajdą Państwo m.in. wzory:

 • uchwały w sprawie nadania statutu (wraz ze statutem muzeum, biblioteki, domu/ośrodka/centrum kultury oraz teatru),
 • umowy o przekazanie JST instytucji kultury w celu wykonywania zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej
 • zarządzeń w sprawie: zasad i trybu planowania w budżecie gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, przekazywania dotacji oraz jej rozliczania; gromadzenia środków w ramach przychodów, zaciągania zobowiązań oraz wydatkowania środków publicznych.

Wraz z książką oferujemy Państwu bezpłatny miesięczny dostęp do serwisu EkspertBeck.pl – Księgowość budżetowa w sektorze publicznym, gdzie znajdziecie Państwo inne komentarze, porady, akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji kultury.

Spis treści 

1. Dokumenty w instytucjach kultury

1.1. Statut instytucji kultury

 1. Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu
 2. Wzór. Statut muzeum Wzór. Statut biblioteki
 3. Wzór. Statut domu/ośrodka/centrum kultury
 4. Wzór. Statut teatru

1.2. Regulamin organizacyjny instytucji kultury

 1. Wzór. Zarządzenie wprowadzające regulamin organizacyjny
 2. Wzór. Przykładowy regulamin organizacyjny

1.3. Umowa o przekazanie i powierzenie

1.3.1. Umowa o przekazanie jednostce samorządu terytorialnego instytucji kultury

 1. Wzór. Umowa o przekazanie jednostce samorządu terytorialnego instytucji kultury w celu wykonywania zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej

1.3.2. Umowa o powierzenie zarządzania instytucją kultury osobie prawnej lub osobie fizycznej

 1. Wzór. Umowa o powierzenie zarządzania instytucją kultury

1.4. Dowody księgowe

1.4.1. Dokumentowanie zakupu i sprzedaży

1.4.2. Dokumenty kasowe

1.4.3. Dokumentowanie operacji na rachunkach bankowych

1.4.4. Dokumenty płacowe

1.4.5. Dokumentowanie podróży służbowych

1.4.6. Dokumenty dotyczące środków trwałych

1.4.7. Poprawianie błędów w dowodach księgowych

1.4.8. Dokumenty w formie elektronicznej

1.4.9. Kontrola dowodów księgowych

1.5. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych

1.6. Obieg dokumentów księgowych

 1. Wzór. Przykładowa instrukcja obiegu dokumentów

 

2. Dotacje udzielane z budżetu JST na rzecz samorządowych instytucji kultury

2.1. Dotacja podmiotowa

2.1.1. Podstawa prawna udzielenia dotacji

2.1.2. Tryb udzielania dotacji

 1. Wzór. Zarządzenie wójta gminy w sprawie zasad i trybu planowania w budżecie gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, przekazywania dotacji oraz jej rozliczania

2.1.3. Zagadnienia budżetowe

2.1.4. Pomoc publiczna

2.2. Dotacje celowe z budżetu organizatora na rzecz samorządowej instytucji kultury

2.2.1. Dotacje celowe z budżetu JST na rzecz państwowych instytucji kultury

 

3. Rachunkowość instytucji kultury po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

3.1. Zasady (polityka) rachunkowości

3.2. Ewidencja dotacji celowych z budżetu

3.3. Ewidencja dotacji podmiotowych otrzymanych z budżetu

3.4. Fundusz instytucji kultury po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – aktualizacja zakładowego planu kont

 1. Wzór. Wykaz kont

3.5. Inwentaryzacja rzeczywistego stanu aktywów i pasywów instytucji kultury

3.5.1. Metody inwentaryzacji składników majątku instytucji kultury

3.5.2. Terminy inwentaryzacji składników majątku instytucji kultury

3.6. Wycena aktywów i pasywów

3.7. Aktywa instytucji kultury

3.8. Pasywa instytucji kultury

3.8.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych

3.8.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3.8.3. Rozliczenia międzyokresowe

3.9. Ustalanie wyniku finansowego netto

3.10. Ochrona danych instytucji kultury

3.10.1.Czas przechowywania zbiorów

3.10.2. Zasady udostępniania danych

3.10.3. Przechowywanie danych i ich zbiorów po zaprzestaniu działalności

3.11. Badanie i ogłoszenie sprawozdań finansowych

3.11.1. Zakres badania sprawozdania finansowego

3.11.2. Wybór biegłego rewidenta

 

4. Sprawozdawczość instytucji kultury w zakresie operacji finansowych

4.1. Sprawozdania z operacji finansowych sporządzane przez instytucje kultury

4.1.1. Formy sporządzania i przekazywania sprawozdań

4.1.2. Terminy sporządzania i odbiorcy sprawozdań

4.1.3. Sprawozdawczość a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4.1.4. Korekty sprawozdań z operacji finansowych

4.1.5. Dziesięć podstawowych zasad sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych

4.2. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań

4.2.1. Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

4.2.2. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

4.2.3. Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

4.2.4. Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

 

5. Podatki w instytucjach kultury

5.1. Podatek dochodowy od osób prawnych

5.1.1. Przychody i koszty ich uzyskania

5.1.2. Zasady korzystania ze zwolnień przedmiotowych

5.2. Podatek od towarów i usług

5.2.1. Zasady opodatkowania

5.2.2. Zwolnienia podmiotowe

5.2.3. Zwolnienia przedmiotowe

5.2.4. Zmiany w przepisach o VAT

5.2.5. Kasy rejestrujące

5.3. Podatek od nieruchomości

5.3.1. Zakres opodatkowania

5.3.2. Zwolnienia od podatku i zasady ich stosowania przez gminę

5.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych

5.4.1. Z jakiego tytułu dokonuje się świadczeń

5.4.2. Zakres zwolnień przedmiotowych

5.4.3. Zaliczki i ryczałt podatek dochodowy

5.4.4. Wynagrodzenie dla płatnika

5.4.5. Deklaracje i informacje podatkowe

5.4.6. Przechowywanie dokumentacji płatnika

 

6. Kontrola zarządcza

6.1. Odpowiedzialność kierownika jednostki

6.1.1. Uregulowania dotyczące zakresu odpowiedzialności dyrektora instytucji kultury

6.1.2. Kontrola zarządcza obowiązkiem dyrektora instytucji kultury

6.1.3. Określenie pojęcia organu zarządzającego

6.1.4. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność dyrektora

6.1.5. Szczególny przypadek: naruszenie przepisów prawa nienaruszające dyscypliny finansów publicznych

6.1.6. Zaniedbanie a niewypełnienie obowiązków

6.2. Cele kontroli zarządczej

6.2.1. Definicje

6.2.2. Cele kontroli zarządczej i działania dyrektora konieczne do ich osiągnięcia

6.3. Standardy kontroli zarządczej

6.3.1. Określenie poziomów kontroli zarządczej

6.3.2. Standardy kontroli zarządczej

 1. Wzór. Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

6.4. Procedury kontroli zarządczej w instytucji kultury

 1. Wzór. Zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem
 2. Wzór. Zarządzenie w sprawie procedury gromadzenia środków w ramach przychodów
 3. Wzór. Zarządzenie w sprawie zaciągania zobowiązań oraz wydatkowania środków publicznych

6.5. Zarządzanie ryzykiem

6.5.1. Przed czym należy chronić dane osobowe

6.5.2. Przed czym należy chronić zasoby informacyjne rachunkowości

6.5.3. Korzystanie z baz danych i ich ochrona

6.5.4. Ochrona utworu

6.5.5. Sposoby radzenia sobie z ryzykiem

6.5.6. Ryzyko a zagrożenia

 1. Wzór. Zarządzenie w sprawie zarządzania ryzykiem

 

7. Zamówienia publiczne

7.1. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

7.1.1. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro

7.1.2. Jedno zamówienie a zamówienie udzielane w częściach

7.1.3. Zamówienia nieplanowane

7.1.4. Zamówienie współfinansowane ze środków unijnych a zamówienia własne

7.2. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ich potwierdzanie

7.2.1.Uprawnienia

7.2.2. Wiedza i doświadczenia

7.2.3. Potencjał techniczny i kadrowy

7.2.4. Zdolność finansowa i ekonomiczna

7.2.5. Poleganie na zasobach innego podmiotu

7.3. Udzielanie zamówień

7.3.1. Zamówienie z wolnej ręki

7.3.2. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze

7.3.3. Przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych

7.3.4. Działalność twórcza lub artystyczna

7.3.5. Zamówienia na usługi w zakresie kultury jako usługi niepriorytetowe

7.4. Umowa w sprawie zamówienia

7.4.1. Termin zawarcia umowy

7.4.2. Zmiana umowy

7.5. Sporządzanie i udostępnianie protokołu postępowania

 

8. Pytania i odpowiedzi

 1. Rozliczanie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
 2. Uchwała czy zapis w uchwale budżetowej
 3. Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
 4. Dotacja przekazana przez powiat dla instytucji kultury
 5. Ewidencja księgowa prawa wieczystego użytkowania gruntu
 6. Ewidencja w księgach rachunkowych biblioteki nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 7. Rozliczenie krajowej podróży służbowej
 8. Jak zaksięgować fakturę – prognozę za energię elektryczną
 9. Jak postąpić, gdy nie obciążono kosztów umorzeniem zbiorów bibliotecznych w latach ubiegłych
 10. Ewidencja księgowa zakupionych obrazów
 11. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych
 12. Wartość budynku nabytego przez samorządową instytucję kultury w trybie uwłaszczenia z art. 202 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 13. Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-N
 14. Nadpłata w sprawozdaniu Rb-N
 15. Płatność zobowiązania przypadająca na koniec kwartału a sprawozdanie Rb-Z
 16. Należność sporna w sprawozdaniu Rb-N
 17. Weksel in blanco a sprawozdanie Rb-Z
 18. Zaokrąglanie danych w sprawozdaniach dotyczących operacji finansowych
 19. Lekcje muzealne prowadzone przez muzeum a opodatkowanie VAT
 20. Refakturowanie podatku od nieruchomości w związku z zawartą umową najmu
 21. Zwolnienie dochodów przeznaczonych na cele statutowe a odsetki od korekty finansowej
 22. Bilety przez Internet a kasy fiskalne
 23. Naliczanie VAT przy usłudze turystycznej
 24. Wpłaty na PFRON – opodatkowane czy zwolnione od podatku?
 25. Bezpłatne egzemplarze w kosztach uzyskania przychodów
 26. Limit kosztów uzyskania przychodów
 27. Kontrola zarządcza w bibliotece
 28. Dodatkowe zapotrzebowanie na energię
 29. Wartość zamówienia na dostawę energii elektrycznej na imprezy plenerowe
 30. Zakup książek do biblioteki w trybie zapytania o cenę
 31. Rozdzielenie zamówień na przygotowanie graficzne oraz druk materiałów reklamowych i informacyjnych
 32. Tożsamość czasowa zamówienia na usługi artystyczne

Podobne produkty

Abramowski Michał,...
Cena w księgarni: 119,97 zł
Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena w księgarni: 95,21 zł
Cena katalogowa: 119,01 zł
Cena w pakiecie: 348,42 zł
Cena katalogowa: 536,02 zł